Okinawa Karate Do Uechi Ryu Zankyokai Esser Dokokai

Okinawa Karate Do Uechi Ryu ZankyokaiOkinawa Karate Do Uechi Ryu ZankyokaiIm Okinawa KarateDo Uechi Ryu Zankyokai wird originales Uechi Ryu Karate Do trainiert, wie es Uechi Kanbun Sensei (Gründer des Uechi Ryu KarateDo) damals gelehrt hat.

Der Gründer des Uechi Ryu Zankyokai ist Toyama Seiko Sensei, Hanshi  Judan. Er war der letzte aktive Schüler von Uechi Kanbun Sensei.

Die derzeitige Präsidentin des Zankyokai ist Toyama Naomi Sensei (Hanshi Kyudan).

G. Seizan Breyette Sensei ( Hanshi Kyudan) ist Schüler von Toyama Seiko Sensei und leitet das
Nagahama Dojo in Yomitan auf Okinawa.
 Nagahama Branch Dojo